Polazna | O Ćupriji | Privreda u Ćupriji

Privreda u Ćupriji

Koreni Ćuprijske privrede datiraju još od 15-te godine pre nove ere kada je Horeum Margi sa razvijenim zanatstvom, trgovinom i zemljoradnjom bio značajno privredno sedište. Za privredu u Ćupriji i njen razvoj početkom 19.veka, veliki značaj imao je most na Velikoj Moravi. Izgradnjom pruge 1883.godine, Ćuprija je postala značajan železnički čvor na relaciji Beograd-Niš.

Prema podacima Narodne banke Srbije za 2006. godinu, na teritoriji opštine Ćuprija, poslovalo je ukupno 389 preduzeća. Od ovog broja, mala preduzeća čine 96,1% ili 374 preduzeća dok srednja i velika čine svega 3,9% ili 15 preduzeća.

Na osnovu pregleda preduzeća po sektorima delatnosti, trgovina na veliko i malo sa opravkom učestvuje sa 46,5% od ukupnog broja preduzeća, koju prati prerađivačka industrija sa 21,9%. Znatno manje učešće uzimaju sektor saobraćaja, skladištenja i veza sa 8,7% i poslovi sa nekretninama sa 8,0%.

Kada posmatramo industriju opštine Ćuprija, mogu se uočiti glavne tačke oslonaca privrede opštine i glavne potencijale razvoja.
Može se videti da, od aktivnih preduzeća u okviru prerađivačke industrije, najveći broj otpada na proizvodnju osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda i to 27,1%; zatim dolaze proizvodnja prehrambenih proizvoda sa 20,0% i proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira, izdavačka delatnost i štampanje sa 9,4%. Ostali sektori zauzimaju manji broj preduzeća i to u procentima: proizvodnja električnih i optičkih uređaja i proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda sa po 8,2%.

Prema podacima Narodne banke Srbije na kraju 2006. godine u opštini Ćuprija je bilo aktivno ukupno 996 radnji. Analizom učešća radnji po sektorima delatnosti, najveći broj radnji, 45,3%, se bavi trgovinom na veliko i malo, a zatim sledi sektor prerađivačke industrije sa 15,4%. Sledeći sektor po broju radnji koji obuhvata je građevinarstvo sa 8,7%, hoteli i restorani sa 8,5% i saobraćaj, skladištenje i veze sa 8,2%. Na ostale sektore otpada manji broj radnji, od kojih nešto više obuhvataju poslovi sa nekretninama i to 6,4%.
U okviru prerađivačke industrije podsektor proizvodnje prehrambenih proizvoda obuhvata najveći broj radnji u prerađivačkoj industriji. Procentualno prehrambena proizvodnja je zastupljena sa 23,5%. Prate je proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda sa 11,8%, proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira, izdavačka delatnost i štampanje sa 10,5%, proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda i prerada kože i proizvodnja predmeta od kože sa po 9,2%.


Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak