Polazna | e-Dokumenta | Urbanizam | Objedinjena procedura | Objedinjena procedura

Objedinjena procedura

Objedinjena procedura

Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležna služba u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, kao i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri.

Postupkom objedinjene procedure je građanima omogućeno da, na jednom mestu, preko jedinstvenog šaltera Opštinske uprave podnesu zahtev sa zakonom propisanom dokumentacijom i dokazom o plaćenim taksama i naknadama, nakon čega će organ, u ime i za račun stranke, pribaviti sve potrebne uslove i ostala dokumenta od javnih preduzeća i Katastra i u zakonom propisanom roku rešiti po zahtevu.

 

Objedinjena procedura - izdati dokumenti

- izdati lokacijski uslovi

- izdate građevinske dozvole

- rešenja o upotrebnoj dozvoli

- rešenja o uklanjanju objekata

- zaključci o odbacivanju zahteva za lokacijske uslove

- odbacivanje zahteva za građevinsku dozvolu

- urbanistički projekti

- odbijeni zahtevi za izdavanje rešenja po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji

- izdata rešenja po 145. Zakona o planiranju i izgradnji

 

 

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak