Polazna | Aktuelno | Odluka o izboru programa i raspodeli sredstava iz budžeta opštine Ćuprija udruženjima, za realizovanje programa i projekata od javnog interesa za opštinu Ćuprija za 2018.godinu

Odluka o izboru programa i raspodeli sredstava iz budžeta opštine Ćuprija udruženjima, za realizovanje programa i projekata od javnog interesa za opštinu Ćuprija za 2018.godinu

Odluka o izboru programa i raspodeli sredstava iz budžeta opštine Ćuprija udruženjima, za realizovanje programa i projekata od javnog interesa za opštinu Ćuprija za 2018.godinu

Na osnovu člana  46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ br. 129/07, 83/2014- dr zakon i 101/2016 - drugi zakon.), člana 9. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“ 16/2018), člana 60. Statuta opštine Ćuprija (''Sl.glasnik opštine Ćuprija'', br.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 i  23/13)  i člana 16. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ćuprija za programe udruženja („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 6/18), Opštinsko veće opštine Ćuprija, na sednici održanoj dana 21.05.2018. godine, donelo je

ODLUKU O IZBORU PROGRAMA I RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE ĆUPRIJA UDRUŽENјIMA, ZA REALIZOVANјE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU ĆUPRIJA, ZA 2018. GODINU

 I Usvaja se Konačna lista o izboru programa i raspodeli sredstava koju je, nakon sprovedenog konkursa, utvrdila  Komisija za izbor programa od javnog interesa, obrazovana Rešenjem broj 06-57-6/2018-01-1 od 05.04.2018. godine („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 7/2018). 

Odluku možete preuzeti u sekciji ispod.

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak