Polazna | Aktuelno | Predlog liste vrednovanja i rangiranja

Predlog liste vrednovanja i rangiranja

Predlog liste vrednovanja i rangiranja

Na osnovu odredbi člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon i 101/2016), u skladu sa Memorandumom o saradnji između International Menagemenr Group (IMG) i Opštine Ćuprija u vezi sprovođenja Programa „Opštinski ekonomski razvoj u centralnoj Srbiji“ Faza 2 – Reforma poreza na imovinu, i na osnovu Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor saradnika (popisivača) na terenu broj: 02-24/2018-01-2 od 30.03.2018. godine, načelnika Opštinske uprave opštine Ćuprija, po objavlјenom „Javnom pozivu“ i donetom Zaklјučku tačke 1, 2, i 3, sa Sednice broj: 06-78/2018-01-2 od 14.05.2018. godine, a u vezi donošenja Odluka o angažovanju 6 (šest) saradnika -popisivača na terenu na određeno vreme (u trajanju do 6 meseci) u cilјu realizacije projekta „Program reforme poreza na imovinu– podrška unapređenju administriranja poreza na imovinu i dobre uprave“ u Opštinskoj upravi opštine Ćuprija, Odelјenja lokalne poreske administracije, nakon razmatranja dozvolјenosti prijava, vrši:

 

RANGIRANјE KANDIDATA SA BLAGOVREMENOM, I POTPUNOM DOKUMENTACIJOM RADI

IZRADE

PREDLOGA LISTE VREDNOVANјA I RANGIRANјA.

Listu možete preuzeti u sekciji ispod.

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak