Polazna | Aktuelno | Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), člana 16. i 16.a Odluke o postavlјanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene i drugim površinama („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br.3/2015, 9/2015, 3/2017 i 8/2017), u skladu sa Programom postavlјanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br.11/2017), Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavlјanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene,  r a s p i s u j e

O G L A S

o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavlјanje manjih montažnih objekata  privremenog karaktera na površinama javne namene

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica, da učestvuju u postupku javnog nadmetanja za postavlјanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na lokaciji: „Lokacija za postavlјanje kioska – Kiosk broj: 7“.

Oglas kao i potrebne obrasce možete preuzeti u sekciji ispod.

 

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak