Polazna | Aktuelno | Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Ćuprija

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Ćuprija

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Ćuprija

Tekst oglasa kao i potreban formular za prijavu možete preuzeti u sekciji ispod.

Na osnovu člana 3. Odluke o pribavlјanju, korišćenju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ br.8/14, 14/16, 18/16 i 18/17 i 25/17) i  Rešenja o imenovanju komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnih stvari u svojini Opštine Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br. 14/2018), Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnih stvari u svojini opštine Ćuprija dana 15.11.2018. godine, objavlјuje 

 

OGLAS

 O SPROVOĐENјU POSTUPKA

 PRIKUPLjANјA PISMENIH PONUDA 

ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE ĆUPRIJA

 

1. PREDMET  ZAKUPA

             

1. Raspisuje  se  Oglas   za  prikuplјanje pismenih ponuda za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Ćuprija (poslovnog prostora) i to: 

•Poslovnog prostora u ulici Karađorđeva 57, u Ćupriji, površine 124,87 m2, na kp.br.1912/2, KO Ćuprija grad,

sa rokom zakupa poslovnog prostora u trajanju od 5 godina, računajući od dana zaklјučenja ugovora o zakupu.

Kontakt  osoba: Dragana Milanović tel/065 23 84 885. 

Poslovni prostor iz ovog oglasa (u dalјem tekstu poslovni prostor) se daje u zakup kao celina, a prijave koje se odnose na manji deo poslovnog prostora neće se razmatrati.

2. Početna cena zakupnine za poslovni prostor koji se daje u zakup je 500,00 dinara  po m² mesečno, odnosno 62.435,oo dinara   mesečno.

 3.  Poslovni prostor  iz  ovog  Oglasa   daje  se  u  zakup  u  viđenom  stanju  i  zakupac  se  ne  može   pozivati  na  njegove fizičke  nedostatke. 

4. Uvid u dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama opštinske uprave opštine Ćuprija u periodu od 11-15 časova

 5.  Obilazak  poslovnog prostora  koji  se  daje  u  zakup,  može  se  vršiti svakog radnog dana za vreme trajanja oglasa u periodu od 11-15 časova.

6. Sve  troškove   koji  nastanu  po  osnovu  zakupa   predmetnog  poslovnog prostora  snosiće  lice   koje  za napred  navedeni  poslovni prostor  zaklјuči ugovor  o  zakupu. 

7.  Poslovni prostor   iz   ovog  Oglasa   daje  se  u  zakup  isklјučivo  radi  obavlјanja trgovinske delatnosti i ne može se koristiti u druge svrhe.

8.   Zakupac je dužan da poslovni prostor koristi isklјučivo u sopstvene svrhe  i ne može ga davati u podzakup.

9. Zakupac može vršiti adaptaciju poslovnog prostora odnosno izvoditi na poslovnom prostoru radove koji imaju karakter investicionog održavanja, prema uobičajnim standardima i važećim propisima u oblasti građevinarstva samo uz prethodnu saglasnost zakupodavca, odnosno predsednika opštine Ćuprija. Zakupac je u obavezi da se tokom izvođenja radova, odobrenih u postupku pridržava odobrenog opisa, predmera i predračuna i da u slučaju odstupanja traži odobrenje za predmetno odstupanje. Sve troškove  adaptacije na zakuplјenom poslovnom prostoru snosi zakupac.

2. USLOVI  PRIJAVLjIVANјA

 1. Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako:

1) je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2) ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavlјanje delatnosti, za čije obavlјanje je prostor namenjen odnosno koju želi da obavlјa, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom, a posedovanje poslovnog prostora nije uslov za izdavanje dozvole.   

3) je uplatio depozit.

 

2. Ispunjenost uslova iz prethodnog člana ovog Oglasa ponuđač dokazuje dostavlјanjem sledećih dokaza uz ponudu:

1) izvoda iz registra nadležnog organa;

2) važeće dozvole za obavlјanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa;

3) dokaza o ulati depozita.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka iz ovog člana, o toj promeni pismeno obavesti Opštinu Ćuprija i da je dokumentuje na propisani način.             

                                                          

3.DOKUMENTACIJA  POTREBNA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

 

1.Formular za prijavlјivanje sa obrascem ponude  – uredno popunjen;

 2. punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave;

 3. rešenje APR ili drugog organa nadležnog za registraciju - kopija; 

4. opis delatnosti koju ponuđač želi u poslovnom prostoru da obavlјa i koja odgovara svrsi i nameni prostora;

5. fotokopija  lične  karte lica ovlašćenog za zastupanje;

6. važeća dozvola nadležnog organa za obavlјanje delatnosti, za čije obavlјanje je prostor namenjen odnosno koju želi da obavlјa, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom, a posedovanje poslovnog prostora nije uslov za izdavanje dozvole.   

7. dokaz o uplaćenom depozitu.

 

Prijave za učešće se podnose svakog radnog dana do 15,30 časova, najkasnije dana 14.12.2018. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom: 

 

PONUDA ZA ZAKUP NEPOKRETNOSTI – za Komisiju 

na adresu:

Opština Ćuprija, 

ulica 13. Oktobar br.7, 

35230 Ćuprija 

Na zadnjoj strani koverte obavezno naznačiti podnosioca ponude.

 

4. ROK  ZA  PODNOŠENјE  PONUDA

        Rok  za  podnošenje  dokumentacije  za  prijavlјivanje je  do  15,30  sati  dana 14.12.2018.  godine.  Blagovremenim  će  se  smatrati  sve  prijave  koje  su pristigle na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ćuprija  do navedenog roka.

Nepotpune  i  neblagovremene  prijave   neće  se  razmatrati. 

 

5. DEPOZIT

Podnosilac prijave dužan je da prilikom podnošenja prijave dostavi dokaz o položenom depozitu u iznosu od jednomesečne zakupnine odnosno 62.435,oo dinara i to na depozitni račun opštine Ćuprija br.840-762804-43, model 97 poziv na broj 96-033  .

Podnosilac prijave je dužan da prilikom podnošenja prijave navede broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

Učesniku na oglasu čija ponuda nije prihvaćena depozit se vraća po konačnosti Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača.

Ponuđač čija je ponuda prihvaćena gubi pravo na povraćaj depozita, ako u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke ne zaklјuči Ugovor o zakupu izuzev ako je do nezaklјučenja ugovora došlo isklјučivo krivicom Opštine Ćuprija.

6. POSTUPAK JAVNOG NADMETANјA

Otvaranje ponuda održaće se dana 15.12.2018. godine, sa početkom u 14,00 časova u sali za sastanke opštine Ćuprija, ulica 13. Oktobra br.7, u Ćupriji.

Po okončanju postupka otvaranja ponuda, a najkasnije u roku od pet dana, komisija će pristupiti utvrđivanju najpovolјnijeg ponuđača.

Izbor najpovolјnijeg ponuđača u postupku prikuplјanja ponuda se vrši na osnovu najviše ponuđene zakupnine.

7. ZAKLjUČIVANјE UGOVORA

Zakupodavni odnos zasniva se potpisivanjem ugovora o zakupu koji međusobno zaklјučuju Opština Ćuprija kao zakupodavac i lice kom je odlukom Predsednika opštine Ćuprija dodelјen poslovni prostor na korišćenje, kao zakupac.

Ugovor u ime Opštine Ćuprija potpisuje Predsednik opštine Ćuprija, a  u ime zakupca lice ovlašćeno za zastupanje.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENјE POSTUPKA DAVANјA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE ĆUPRIJA

BROJ:06-201/2018-01 OD  15.11.2018.GOD.

 Dragana Milanović, predsednik Komisije

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak