Polazna | Aktuelno | Javna nabavka usluga izrade projekta parking mesta u Ćupriji

Javna nabavka usluga izrade projekta parking mesta u Ćupriji

Javna nabavka usluga izrade projekta parking mesta u Ćupriji

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavlјuje:

 POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade projekta parking mesta u Ćupriji

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak