Polazna | Aktuelno | Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ćuprija za 2020.godinu

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ćuprija za 2020.godinu

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ćuprija za 2020.godinu

U skladu sa Zakonom o polјoprivrednom zemlјištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09, 112/2015 i 80/17) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017 i 111/2017), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta ( u dalјem tekstu: Komisija)/ nadležni organ  opštineĆuprija, raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

- obrazovne ustanove - škole, stručne polјoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;

- visokoobrazovne ustanove - fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;

- pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine/Ćuprija za 2020. godinu, do dana 31.oktobra 2019. godine. 

 

Javni poziv možete preuzeti u sekciji ispod.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak