Polazna | Aktuelno | OBAVEŠTENјE O OSNOVNIM PODSTICAJIMA U BILJNOJ PROIZVODNJI

OBAVEŠTENјE O OSNOVNIM PODSTICAJIMA U BILJNOJ PROIZVODNJI

OBAVEŠTENјE O OSNOVNIM PODSTICAJIMA U BILJNOJ PROIZVODNJI

Obaveštavamo registrovana polјoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Ćuprija, da na osnovu Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u bilјnoj proizvodnji, mogu podneti zahtev za ostvarivanje tih podsticaja, u dva primerka Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor od 01. marta do 30. aprila tekuće godine.

          Zahtev sadrži: podatke o podnosiocu, podatke o kulturi koja je zasejana, odnosno zasađena (šifra, naziv i površina) i zbiru površina pod kulturama navedenim u zahtevu, a koje su prijavlјene u Registar polјoprivrednih gazdinstava; mesto i datum podnošenja zahteva, potpis podnosioca zahteva i pečat (ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice).

           Kulture su sve kulture navedene u Šifarniku bilјne proizvodnje i drugih namena zemlјišnih parcela koji je sastavni deo Pravilnika o upisu u Registar polјoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivni status polјoprivrednog gazdinstva, osim prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilјe.

           Podsticaj iznosi 4.000 din/ha direktnih podsticaja i 1.200 din/ha regres za dizel gorivo(60 lit/ha se regresira sa 20 din/l).

   Za bliže informacije obratiti se Grupi za privredu i polјoprivredu Odelјenja za privredu, društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Ćuprija, kancelarija br. 26 ili na telefon 8470-248 lok. 129.

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak