Polazna | Aktuelno | Obaveštenje za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela u 2019. godini ,

Obaveštenje za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela u 2019. godini ,

Obaveštenje za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela u 2019. godini  ,

 Registrovana polјoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu, na teritoriji opštine Ćuprija, i to: pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, u 2019. godini mogu ostvariti pravo na podsticaje po košnici pčela, na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela. („Službeni glasnik RS”, br. 33/15, 14/16, 20/18, 44/18 –dr. zakon i 27/19).

Uslov za ostvarivanje prava je da registrovano polјoprivredno gazdinstvo ima najmanje 20 a najviše 1000 košnica pčela.

Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 720 dinara po košnici pčela.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela se podnosi od 15. aprila do 31. maja tekuće godine, na adresu  Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralјa Aleksandra 84, 11050 Beograd.

Pčelari će za „podsticaje po košnici“ u 2019. godini moći da podnesu zahtev i elektronskim putem, zahvalјujući pilot projektu Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na ovaj način će sama procedura ostvarivanja prava na podsticaj biti olakšana, a pčelari će mnogo brže doći do svog podsticaja.

Pristup aplikaciji za podnošenje elektronskog zahteva je omogućen sa zvanične internet prezentacije Uprave za agrarna plaćanja uap.gov.rs, gde se nalazi i uputstvo za podnošenje zahteva elektronskim putem.

Za bliže informacije obratiti se Grupi za privredu i polјoprivredu Odelјenja za privredu, društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Ćuprija, kancelarija br. 26 ili na telefon 8470-248 lok. 129.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak