Polazna | Aktuelno | Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ćuprija

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ćuprija

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ćuprija

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o polјoprivrednom zemlјištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18– dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017, 111/2017 i 18/2019) i člana 2 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini («Službeni list opštine ĆUPRIJA» broj 13/2008), Predsednik opštine ĆUPRIJA je dana 18.04.2019. godine, doneo ODLUKU

O RASPISIVANјU JAVNOG OGLASA ZA DAVANјE U ZAKUP I NA KORIŠĆENјE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ĆUPRIJA

i raspisuje

O G L A S ZA PRIKUPLjANјE PISANIH PONUDA ZA DAVANјE U U ZAKUP I NA KORIŠĆENјE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ĆUPRIJA.

Oglas i formulare možete preuzeti u sekciji ispod.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak