Polazna | Lokalna samouprava | Lokalna samouprava

Lokalna samouprava

Najviši pravni akt opštine je statut kojim se bliže uređuju način, uslovi i oblici vršenja prava i dužnosti iz nadležnosti opštine. Statut donosi Skupština opštine većinom glasova od ukupnog broja odbornika. U vršenju svoje nadležnosti, opština donosi propise samostalno, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvđenim Ustavom, zakonom, drugim propisima i statutom.
Teritoriju opštine Ćuprija, utvrđenu  zakonom, čine naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština koje ulaze u njen sastav, i to:
 
 R.br  Nas.mesto  Katastarska opština
 1  Batinac
 Batinac
 2  Bigrenica  Bigrenica
 3  Staro selo  Staro selo
 4  Virine  Virine
 5  Vlaška  Vlaška
 6  Dobričevo  Dobričevo
 7  Isakovo  Isakovo
 8  Jovac  Jovac
 9  Dvorica  Dvorica
 10  Kovanica  Kovanica
 11  Krušar  Krušar
 12  Mijatovac  Mijatovac
 13  Ostrikovac  Ostrikovac
 14  Paljane  Paljane
 15  Ivankovac   Ivankovac
 16  Senje  Senje
 17  Supska  Supska
 18  Ćuprija  Ćuprija grad
 19  Ćuprija  Ćuprija van grada

Organi opštine Ćuprija su: Skupština opštine, predsednik opštine, opštinsko veće i opštinska uprava.

Skupština opštine
je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i statutom. Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i ovim statutom. Skupština opštine Ćuprija ima 37 odbornika. Оdbornici se biraju na četiri godine. Skupština opštine ima predsednika Skupštine. Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa predsednikom opštine i opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene statutom i poslovnikom Skupštine opštine. Predsednik Skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Skupština opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Predsednik Opštine predstavlja i zastupa opštinu; predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine; naredbodavac je za izvršenje budžeta; daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta opštine; odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi opštine, uz saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije; usmerava i usklađuje rad opštinske uprave; donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, statutom ili odlukom Skupštine opštine; informiše javnost o svom radu; podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa opštine onemogućava vršenje nadležnosti opštine; obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti; vrši i druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima opštine.

Opštinsko veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i devet članova opštinskog veća. Predsednik opštine je predsednik opštinskog veća. Zamenik predsednika opštine je član opštinskog veća po funkciji. Članove opštinskog veća bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Opštinska uprava postupa prema pravilima struke, nepristrasno i politički neutralno i dužna je da svakom omogući jednaku pravnu zaštitu u ostvarivanju prava, obaveza i pravnih interesa. Opštinska uprava dužna je da građanima omogući brzo i delotvorno ostvarivanje njihovih prava i pravnih interesa. Opštinska uprava dužna je da građanima daje potrebne podatke i obaveštenja i pruža pravnu pomoć u skladu sa zakonom i statutom. Opštinska uprava dužna je da sarađuje sa građanima i da poštuje ličnost i dostojanstvo građana. Opštinska uprava obrazuje se kao jedinstveni organ.  U opštinskoj upravi obrazuju se organizacione jedinice za vršenje srodnih upravnih, stručnih i drugih poslova.


Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak