Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti - usluga izrada tehničke dokumentacije za osvetlјenje mosta na Moravi

Javna nabavka male vrednosti - usluga izrada tehničke dokumentacije za osvetlјenje mosta na Moravi

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

. POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

 U postupku javne nabavke male vrednosti je usluga izrada tehničke  dokumentacije za osvetlјenje mosta na Moravi.