Polazna | Javne nabavke | Javne nabavke usluga izrade projekta rekonstrukcije trotoara i saobraćanica na teritoriji opštine Ćuprija

Javne nabavke usluga izrade projekta rekonstrukcije trotoara i saobraćanica na teritoriji opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade projekta rekonstrukcije trotoara i saobraćanica na teritoriji opštine Ćuprija.