Polazna | Javne nabavke | Otvoreni postupak javne nabavke usluga izrade projekta rekonstrukcije saobraćajnica i trotoara na teritoriji opštine Ćuprija

Otvoreni postupak javne nabavke usluga izrade projekta rekonstrukcije saobraćajnica i trotoara na teritoriji opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavlјuje:

                 I. POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade projekta rekonstrukcije saobraćajnica i trotoara na teritoriji opštine Ćuprija., naručilac Opštinska uprava opštine Ćuprija ul. 13. oktobar br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Ponuda mora da biti u celosti pripremlјena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove u postupku javne nabavke po ZJN.