Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka radova - Izgradnja atletskog centra Srbije - stadion

Javna nabavka radova - Izgradnja atletskog centra Srbije - stadion

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavlјuje:

             I. POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke radova – izgradnja atletskog centra Srbije - stadion JN br. 404-9-4/2018-04 naručilac opština Ćuprija, ul. 13. oktobar br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Ponuda mora da biti u celosti pripremlјena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove u postupku javne nabavke po ZJN.