Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti - nabavka avio karata

Javna nabavka male vrednosti - nabavka avio karata

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

          I. POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

         U postupku  javne nabavke male vrednosti usluge - nabavka avio karti JN br. 404-5-10/2018-04. naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br,7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

    Ponuda mora da biti u celosti pripremlјena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove u postupku javne nabavke po ZJN.