Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti - kupovina automobila na lizing

Javna nabavka male vrednosti - kupovina automobila na lizing

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavlјuje:

            I. POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

           U postupku javne nabavke javne nabavke male vrednosti – kupovina automobila na lizing, JN  br.404-4-5/2018-04  naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br,7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom .

 

           Ponuda mora da biti u celosti pripremlјena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove u postupku javne nabavke po ZJN.