Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti usluga geomehaničkog istraživanja terena sa izradom elaborata o geomehaničkim uslovima istraživanja

Javna nabavka male vrednosti usluga geomehaničkog istraživanja terena sa izradom elaborata o geomehaničkim uslovima istraživanja

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

U postupku  javne nabavke male vrednosti usluga geomehaničkog istraživanja terena sa izradom elaborata o geomehaničkim uslovima istraživanja.