Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka servera

Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka servera

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U postupku  javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka  nabavka servera JN br. 404-4-1/2019-04. naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br,7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom