Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti usluge - pružanje usluge ličnog pratioca deteta

Javna nabavka male vrednosti usluge - pružanje usluge ličnog pratioca deteta

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

I. POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

 U postupku  javne nabavke male vrednosti usluge -  pružanje usluge ličnog pratioca deteta JN br. 404-5-1/2019-04