Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti dobra nabavka sadnica – Partija 2 - nabavka drveća i ukrasnog bilјa i Partija 3 – nabavka trave u rolnama - busenima

Javna nabavka male vrednosti dobra nabavka sadnica – Partija 2 - nabavka drveća i ukrasnog bilјa i Partija 3 – nabavka trave u rolnama - busenima

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

 POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U postupku  javne nabavke male vrednosti dobra nabavka sadnica – Partija 2 - nabavka drveća i ukrasnog bilјa i  Partija 3 – nabavka trave u rolnama  - busenima,