Polazna | Javne nabavke | Otvoreni postupak javne nabavke dobra - Nabavka električne energije za javnu rasvetu

Otvoreni postupak javne nabavke dobra - Nabavka električne energije za javnu rasvetu

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

I. POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne  dobra – Nabavka električne energije za javnu rasvetu JN  br. 404-7-2/2019-04 naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku dobra - nabavka električna energije za javnu rasvetu.

Ponuda mora da biti u celosti pripremlјena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove u postupku javne nabavke po ZJN.