Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju opšte bolnice opštine Ćuprija i izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju matične škole "13 oktobar"

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju opšte bolnice opštine Ćuprija i izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju matične škole "13 oktobar"

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne  JN  br. 4048-2/2019-04 naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju opšte bolnice opštine Ćuprija i izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju matične škole "13 oktobar".