Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka građevinskog materijala

Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka građevinskog materijala

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2). Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

 POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

 U postupku  javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka građevinskog materijala.