Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka goriva: Partija 1 Gorivo BMB 95 oktana i Partija 2 Tečan naftni gas JN br. 404-4-6/2019-04

Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka goriva: Partija 1 Gorivo BMB 95 oktana i Partija 2 Tečan naftni gas JN br. 404-4-6/2019-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavlјuje:

I. POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka goriva: Partija 1 Gorivo BMB 95 oktana i Partija 2 Tečan naftni gas br. 404-4-6/2019-04, naručilac Opštinska uprava opštine Ćuprija, ul. 13. oktobar br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

 

Ponuda mora biti u celosti pripremlјena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove u postupku javne nabavke po ZJN.