Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka osvetlјenje mosta na Moravi

Javna nabavka osvetlјenje mosta na Moravi

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

 POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne  nabavke osvetlјenje mosta na Moravi.