Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti usluge mobilne i fiksne telefonije oblikovane po partijama

Javna nabavka male vrednosti usluge mobilne i fiksne telefonije oblikovane po partijama

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U postupku javne nabavke male vrednosti usluge mobilne i fiksne telefonije oblikovane po partijama: Partija 1 Usluga mobilne telefonije i Partija 2 Usluga fiksne telefonije,