Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade 22 decembra.

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade 22 decembra.

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

I. POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne  JN  br. 404-8-4/2019-04 naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade 22 decembra.