Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti usluga stručnog nadzora nad osvetlјenjem mosta na Moravi

Javna nabavka male vrednosti usluga stručnog nadzora nad osvetlјenjem mosta na Moravi

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

 POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U postupku  javne nabavke male vrednosti usluga stručnog nadzora  nad osvetlјenjem mosta na Moravi