Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti nabavka LED bilborda

Javna nabavka male vrednosti nabavka LED bilborda

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavlјuje:

I. POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U postupku javne nabavke male vrednosti nabavka LED bilborda