Polazna | Javne nabavke

Javne nabavke

Otvoreni postupak javne nabavke dobra - Nabavka električne energije

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti – projekat uređenja javne površine sa izgradnjom fontane

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka usluga izrade projekta preparcelacije

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti dobra nabavka sadnica – Partija 2 - nabavka drveća i ukrasnog bilјa i Partija 3 – nabavka trave u rolnama - busenima

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti usluge - pružanje usluge ličnog pratioca deteta

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka servera

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javni poziv - br. K1/2018 – otvoreni postupak za prikuplјanje ponuda

Na osnovu čl. 9. Zakona o komunalnim delatnostima (''Sl. glasnik RS'', br. 88/2011 i 104/2016), čl. 22. i čl. 35. do 41. Zakona o javno-privatnom ... [dalje]

back 1 2 ukupno: 28 | prikazano: 21 - 28