Polazna | Lokalna samouprava | Opštinska uprava opštine Ćuprija

Opštinska uprava opštine Ćuprija

Radom opštinske uprave rukovodi načelnik. Za svoj rad i rad Opštinske uprave, načelnik odgovara Skupštini opštine i opštinskom veću.
 
Načelnik opštinske uprave opštine Ćuprija je Milica Cvetković, dipl.pravnik.
   
Zamenik načelnika opštinske uprave opštine Ćuprija je Daliborka Kovačević-Ilić, dipl.pravnik. 
 
Opštinska uprava obavlja poslove iz svog delokruga u skladu sa Ustavom, zakonom, statutom opštine Ćuprija i odlukama Skupštine opštine. Opštinska uprava priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće; izvršava odluke i druge akte Skuštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća; rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanovama i drugih organizacija u upravim stvarima iz nadležnosti opštine; obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine; izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće.


Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak